Regulamin sklepu internetowego EMMA:
z dnia: 09-10-2013
Powrót do sklepu


I. Warunki ogólne

1
) Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.emma-mdt.pl
umożliwia składanie zamówień za pośrednictwem Internetu.

2) Sklep prowadzony i administrowany jest przez firmę:

EMMA Paweł Majsiak
Ul. Tarasowa 4/110
20-819 Lublin
NIP: 825-167-83-01
Regon: 43268079

3) Adres do korespondencji:
EMMA Paweł Majsiak
Ul. Relaksowa 8/4
20-819 Lublin

4) Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają umów lub porozumień zawartych
między firmą EMMA Paweł Majsiak a jej Klientami. Jednakże zamówienia składane w sklepie
internetowym realizowane są na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie nawet, jeśli
dotychczasowe umowy lub porozumienia z Klientami przewidują inne warunki.

5) Klient przed złożeniem zamówienia w sklepie internetowym obowiązany jest potwierdzić
znajomość niniejszego Regulaminu i akceptację jego treści. W przypadku braku akceptacji
treści niniejszego Regulaminu Klient może złożyć zamówienie bez korzystania ze sklepu
internetowego, w sposób wykorzystywany dotychczas.


II. Procedura składania i realizacji zamówień

6
) Zamówień w sklepie internetowym firmy EMMA Paweł Majsiak mogą dokonywać wyłącznie
aktualni Klienci firmy EMMA Paweł Majsiak, którzy wyrazili taką chęć i posiadają własne konto
na stronie www.emma-mdt.pl, założone przez pracownika firmy EMMA. Zamówienie jest
możliwe wyłącznie po zalogowaniu w zakładce „E-zamówienia”.

7
) Do złożenia zamówienia służy formularz dodawania produktów, w którym należy wskazać rodzaj
i ilość zamawianych produktów oraz zatwierdzić przyciskiem „Zamów”. Złożenie zamówienia
oznacza zawarcie umowy między firmą EMMA a Klientem.

8
) Każde zamówienie będzie realizowane w cenach netto, obowiązujących dotychczas w
stosunkach między firmą EMMA Paweł Majsiak a danym Klientem, powiększonych o
obowiązującą stawkę podatku VAT (8%). Faktura VAT za zamówione usługi zostanie wysłana
razem z zamówionymi produktami, chyba że inne dotychczas zawarte umowy stanowią inaczej.

9
) Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych
teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod
którym będzie możliwe niezwłoczne potwierdzenie złożonego zamówienia. Zamówienia nie
potwierdzone nie będą realizowane.

10
) Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w
dni powszednie do godz. 15:00 - będą realizowane w ciągu 48-72 godzin od daty złożenia
zamówienia. Zamówienia złożone po godzinie 15.00, złożone w sobotę, niedzielę lub dni
świąteczne będą realizowane wciągu 72 godzin od daty złożenia zamówienia. Przez realizację
zamówienia rozumie się wysłanie Klientowi paczki o zawartości odpowiadającej treści

11
) Powyższe terminy nie są wiążące dla firmy EMMA w przypadku, gdy z przyczyn od niej
niezależnych nie będzie możliwe niezwłoczne potwierdzenie zamówienia. W takim wypadku
termin na realizację zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia zamówienia przez

12
) W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację
złożonego zamówienia, firma EMMA zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji części lub
całości zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
Firma EMMA nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności uniemożliwiające całkowicie lub
czasowo realizację złożonego zamówienia, które zaistniały z przyczyn od niej niezależnych.

13
) Płatności za złożone zamówienia dokonywane są w drodze przelewu bankowego na konto firmy
EMMA Paweł Majsiak zgodnie z otrzymaną fakturą, w terminie wskazanym na fakturze.

14) Zamówienia przesyłane są do Klientów za pośrednictwem firmy kurierskiej, na koszt firmy
EMMA. Szacowany termin doręczenia - do 48-72 godzin od momentu wysłania paczki.

III. Reklamacje

15
) W przypadku niezgodności otrzymanych produktów ze złożonym zamówieniem Klient
obowiązany jest niezwłocznie w ciągu 48 godzin odesłać otrzymane produkty na adres firmy
EMMA, zaś firma EMMA zobowiązuje się do zwrotu Klientowi poniesionych z tego tytułu
kosztów oraz do niezwłocznego wysłania Klientowi produktów zgodnych z zamówieniem, z
zastrzeżeniem pkt 12 powyżej.

IV. Zmiany Regulaminu

16
) Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu publikowane będą na stronie internetowej
www.emma-mdt.pl i są wiążące dla Klientów z chwilą ich publikacji.